8 - 16 Oct. Cluj-Napoca

POLITICA DE SECURITATE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. DISPOZIȚII GENERALE

Prezenta Politică de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal (în continuare „Politica”) prelucrate de către MT MANAGEMENT & EVENTS S.R.L.. (în continuare „MT MANAGEMENT & EVENTS S.R.L” sau „Societatea”) are drept scop stabilirea măsurilor tehnice și organizatorice ale Societății necesare pentru asigurarea securităţii, confidenţialităţii și integrităţii datelor cu caracter personal prelucrate.

Prezenta Politică intră în vigoare la data publicării acesteia pe site-ul https://2022.transylvaniaopen.ro/.

 

2. OPERATOR

MT MANAGEMENT & EVENTS S.R.L prelucrează datele personale cu respectarea cerințelor Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („GDPR”).

Datele noastre de contact sunt:
MT MANAGEMENT & EVENTS S.R.L
Cu sediul in Floresti str. Muzeul Apei , nr. 12C, înregistrată la Registrul Comerțului Cluj cu nr.
J12/4637/2021, CIF: RO 44983557
MT MANAGEMENT & EVENTS S.R.L va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale ale persoanelor vizate, respectiv ale utilizatorilor site-
ului https://2022.transylvaniaopen.ro/ (în continuare „Site-ul”) precum și ale Participanților la Turneul de Tenis Transylvania Open (în continuare „Participanții”).

 

3. CATEGORII DE DATE PRELUCRATE ȘI SCOPURILE PRELUCRĂRII

a) Datele ce urmează a fi colectate direct de la utilizatorii Site-ului sau Participanții la Turneu se referă la: nume, prenume, email, date bancare (nr. cont bancar și banca), număr de
telefon, adresă poștală, țară de proveniență, data nașterii și sex, imaginea foto și video a participanților la Turneu.

Scopurile prelucrării acestor date sunt: crearea contului de utilizator, informarea utilizatorilor privind evenimentele organizate de MT MANAGEMENT & EVENTS S.R.L, achiziționarea Produselor și Serviciilor MT MANAGEMENT & EVENTS S.R.L și/sau ale partenerilor MT MANAGEMENT & EVENTS S.R.L, achiziționarea de bilete pentru Turneul de Tenis Transylvania Open, evaluarea Produselor și Serviciilor oferite; activități de marketing privind Produsele și Serviciile MT MANAGEMENT & EVENTS S.R.L și/sau ale Partenerilor Contractuali;

b) De asemenea, MT MANAGEMENT & EVENTS S.R.L poate folosi numele, prenumele și data nașterii utilizatorilor Site-ului și ale Participanților înregistrați la Turneu, împreună cu alte date statistice privind preferințele și obișnuințele în cadrul Turneului (i.e. prin crearea de profile de consumatori).

Aceste date vor fi folosite în scop de marketing, respectiv în scopul îmbunătățirii Produselor și Serviciilor MT MANAGEMENT & EVENTS S.R.L și/sau ale Partenerilor Contractuali, precum
și în scopul de a oferi o serie de facilități Participanților, cum sunt cele oferite membrilor Comunității MT MANAGEMENT & EVENTS S.R.L;

c) La momentul înregistrării Participanților, precum și oricând pe parcursul Turneului, MT MANAGEMENT & EVENTS S.R.L poate solicita datele din actele de identitate ale Participanților (i.e. date care pot include inclusiv codul numeric personal și seria / numărul actului de identitate). Aceste date vor fi utilizate doar pentru scopul monitorizării respectării condițiilor de acces în cadrul Turneului, respectiv în scopul evitării fraudelor de către Participanții neautorizați;

d) Pentru scopul asigurării securității bunurilor, spațiilor și persoanelor, MT MANAGEMENT & EVENTS S.R.L folosește mijloace de monitorizare video prin intermediul cărora vor fi
prelucrate imaginile persoanelor vizate, respectiv ale tuturor vizitatorilor Turneului.

e) Fotografiile sau filmările realizate în cadrul Turneului pot fi prelucrate în scopuri jurnalistice, de informare, în scopuri artistice sau în scopuri comerciale, respectiv pentru promovarea Turneului, atât la nivel național cât și în străinătate.

f) MT MANAGEMENT & EVENTS S.R.L nu colectează date cu caracter special privind starea de sănătate a persoanei vizate, date biometrice, date privitoare la etnia, rasa, orientarea
sexuală, opiniile politice sau confesiunea religioasă.

4. TERȚII DESTINATARI

MT MANAGEMENT & EVENTS S.R.L poate furniza datele cu caracter personal ale persoanelor vizate împuterniciților acesteia, precum și Partenerilor Contractuali, în vederea realizării scopurilor prezentate mai sus, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată / bancare, telemarketing sau alte servicii, asiguratori, furnizorul serviciului de stocare a datelor pe servere externe situat în România, furnizorul serviciilor de contabilitate, furnizorul serviciilor de comunicări și transmiteri corespondență pe e-mail etc.

De asemenea, este posibil ca, în anumite circumstanțe, să fie nevoie ca MT MANAGEMENT & EVENTS S.R.L să divulge datele personale către anumite autorități legale și de reglementare (inclusiv autoritățile fiscale), către contabilii, auditorii, avocații sau alți asemenea consilieri externi ai MT MANAGEMENT & EVENTS S.R.L. MT MANAGEMENT & EVENTS S.R.L va putea divulga aceste date ori de câte ori legea o impune, sau în situația în care acest demers este necesar pentru a se permite exercitarea drepturilor prevăzute de lege, pentru a acționa în justiție  intra oricărei activități ilegale.

5. COMUNICĂRI COMERCIALE

Utilizatorii Site-ului care au furnizat adresele de e-mail pot primi comunicări comerciale din partea MT MANAGEMENT & EVENTS S.R.L cu privire la Produsele și Serviciile acesteia, în cazul în care Utilizatorii își exprimă acordul cu privire la comunicările comerciale. E-mailurile primite de la MT MANAGEMENT & EVENTS S.R.L nu pot fi considerate în nicio situație ca fiind mesaje de tip SPAM. Site-ul nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe Site și și-a exprimat acordul pentru primirea comunicărilor comerciale poate opta pentru ștergerea acesteia din baza de date a MT MANAGEMENT & EVENTS S.R.L, accesând linkul de unsubscribe de la finalul fiecărui e-mail primit sau contactându-ne la adresa de e-mail indicată mai jos.

În cazul în care Utilizatorul nu își exprimă acordul pentru primirea comunicărilor comerciale în termen de 7 (șapte) zile calendaristice de la expedierea e-mailului, MT MANAGEMENT &
EVENTS S.R.L nu va trimite comunicări comerciale Utilizatorului respectiv.

6. UTILIZAREA COOKIE-URILOR

Site-ul conține cookie-uri (fișiere de dimensiuni foarte mici pe care MT MANAGEMENT & EVENTS S.R.L le transmite către computerul utilizatorilor Site-ului sau către alt dispozitiv de
acces).

Aceste cookie-uri sunt de două tipuri:

  • Cookie-uri de funcționalitate: Aceste cookie-uri îmbunătățesc experiența utilizatorilor Site-ului de navigare pe Site și le permit să beneficieze de diverse funcționalități;
  •  Cookie-uri de performanță: Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a măsura și analiza modul în care clienții MT MANAGEMENT & EVENTS S.R.L utilizează Site-ul. Prin aceste
    cookie-uri, se pot îmbunătăți continuu modul de funcționare a Site-ului și experiența utilizatorilor Site-ului.

Utilizarea Site-ului implică acordul utilizatorilor Site-ului cu privire la plasarea acestor tipuri de cookie-uri pe dispozitivul lor și la accesarea acestora la următoarea vizită pe site.
Informațiile referitoare la ștergerea și controlarea cookie-urilor sunt disponibile pe site-ul www.AboutCookies.org. Ștergerea cookie-urilor sau blocarea eventualelor cookie-uri ar putea să împiedice accesarea anumitor zone sau funcționalități de pe Site.

7. LIMITAREA ÎN TIMP A PRELUCRĂRII.

MT MANAGEMENT & EVENTS S.R.L stochează și prelucrează datele cu caracter personal pentru timpul necesar atingerii scopului prelucrării.

8. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Persoanele vizate au dreptul să se informeze cu privire la datele personale proprii deținute de MT MANAGEMENT & EVENTS S.R.L, utilizând în acest scop următoarele căi de comunicare:
e-mail: contact@2022.transylvaniaopen.ro
cerere scrisă la adresa: Floresti str. Muzeul Apei , nr. 12C,

MT MANAGEMENT & EVENTS S.R.L garantează persoanelor vizate următoarele drepturi:

– dreptul de a obține de la MT MANAGEMENT & EVENTS S.R.L, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu
prelucrate de Societate;
– dreptul de a solicita MT MANAGEMENT & EVENTS S.R.L rectificarea, actualizarea, completarea blocarea sau ştergerea datelor cu caracter personal ori restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la utilizator, dacă prelucrarea s-a efectuat cu încălcarea dispozițiilor legale;
– dreptul de a obține de la MT MANAGEMENT & EVENTS S.R.L, la cerere și în mod gratuit anonimizarea datelor a căror prelucrare nu este conformă cu prevederile legale;
– dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime, ca datele care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții
legale contrare; în caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză. Puteți să vă opuneți primirii de comunicări comerciale sau newsletter din partea MT MANAGEMENT & EVENTS S.R.L folosind butonul „dezabonare” din conținutul fiecărui e-mail;
– dreptul la retragerea consimțământului: în măsura în care temeiul legal pentru procesarea datelor decurge din consimțământul persoanei vizate, aveți dreptul sa îl retrageți în orice moment.
– dreptul la portabilitatea datelor: aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat MT MANAGEMENT & EVENTS S.R.L, într-un format structurat care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator
– dreptul de obține la cerere ștergerea datelor care vă vizează, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.
– dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prevederile legale în vigoare, care v-au fost încălcate.

8. SECURITATEA

Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate. Astfel:
– MT MANAGEMENT & EVENTS S.R.L certifică faptul că îndeplinește cerințele minime de securitate a datelor cu caracter personal, datele fiind prelucrate într-un mod care asigură protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare;
– MT MANAGEMENT & EVENTS S.R.L asigură confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea continuă a sistemelor și serviciilor de prelucrare;
– MT MANAGEMENT & EVENTS S.R.L utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaţilor și procedurilor de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare;
– Regulamentul intern de organizare și funcţionare al MT MANAGEMENT & EVENTS S.R.L conține reglementări cu privire la confidenţialitatea datelor cu caracter personal care
sunt prelucrate în cadrul instituţiei;
– Personalul MT MANAGEMENT & EVENTS S.R.L este instruit în ceea ce privește securitatea și confidenţialitatea datelor cu caracter personal care sunt prelucrate;
– Accesul la bazele de date este permis doar persoanelor autorizate în acest sens.

 

Prin acceptarea prezentei Politici utilizatorii Site-ului confirmă faptul că au fost informați cu privire la datele cu caracter personal referitoare la ei, care urmează să fie stocate, prelucrate și utilizate și că sunt de acord ca aceste date cu caracter personal să fie prelucrate și utilizate în limitele astfel specificate, pe durata de desfășurare a activității MT MANAGEMENT & EVENTS
S.R.L.